Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 kwietnia 2024
Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
Powróć do: Świetlica

Regulamin dwozów szkolnych

 Regulamin dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w roku
szkolnym 2023/2024

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
1. Organizatorem dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych jest Gmina Nowy Dwór Gdański.
2. Organizator dowozu współdziała z dyrektorami placówek oświatowych w sytuacjach ewentualnego odwołania dowozu z powodu trudnych warunków drogowych lub atmosferycznych.
3. Listę uczniów dowożonych w podziale na klasy, odległość i adres zamieszkania ustala dyrektor placówki oświatowej i przekazuje organizatorowi dowozu.
4. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.
5. Dyrektorzy placówek oświatowych zobowiązani są do bieżącej aktualizacji list nie później niż w terminie 3 dni od zaistniałej zmiany.
6. Dyrektorzy placówek oświatowych mają obowiązek zapoznania z Regulaminem wszystkich uczniów korzystających z dowozu szkolnego oraz ich rodziców w terminie do 08 września 2023 roku. Przekazują uczniom załącznik nr 1 do regulamin dowożenia uczniów i zbierają pisemne oświadczenia rodziców o zapoznaniu się z jego treścią. Dokumentacja przechowywana jest w szkołach.
7. Dyrektorzy placówek oświatowych przekazują pracownikom sprawującym opiekę podczas dowożenia listę imienną uczniów dowożonych autobusami w podziale na klasy, odległość i adres zamieszkania oraz godziny
odjazdów uczniów do dnia 08 września 2023 roku.
8. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy, zgodnie z opracowanym harmonogramem.
9. W przypadku opóźnienia w dowozie do placówki oświatowej, uczniowie oczekują na autobus 15 minut od planowanej godziny odjazdu, po czym wracają do domu.
10. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych zagrażających bezpieczeństwu uczestników dowozu, dyrektor placówki oświatowej, organizator dowozu może odwołać kurs zawiadamiając
rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
11. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.
Rozdział 2.
Uczniowie
1. Z dowozu autobusem może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych.
2. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w regulaminie oraz do poleceń opiekunów i kierowców.
3. Podczas jazdy autobusem szkolnym uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.
4. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
1) wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu, wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
2) spożywać posiłków oraz pić napoi,
3) zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
4) dokonywać zniszczeń w autobusie.
5. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu ze szczególną ostrożnością tylko na ustalonym przez organizatora przystanku.
6. Uczniowie po przyjeździe do placówki oświatowej udają się do szatni, a następnie na świetlicę szkolną lub bezpośrednio na lekcje lub w inne wyznaczone miejsce.
7. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora placówki oświatowej.
8. Uczeń korzysta z przewozu zgodnie z harmonogramem dowożenia i na trasie ustalonej przez organizatora dowozu.
Rozdział 3.
Rodzice/opiekunowie prawni
1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu szkolnego, aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach szkolnych (w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc czasu od zaistniałej sytuacji).
3. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych
odjazdów autobusów na poszczególnych trasach.
4. W przypadku, gdy dziecko siedmioletnie i młodsze nie jest odebrane z przystanku przez rodzica, wówczas dziecko wraca autobusem na dworzec autobusowy, jednocześnie opiekun powiadamia pracownika Urzędu
Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, a ten w pierwszej kolejności próbuje skontaktować się z rodzicem, a potem powiadamia policję o nieodebraniu dziecka z autobusu.
Rozdział 4.
Opiekun przewozu
1. Opiekunowie przewozu są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie (zał. Nr 2).
2. Opiekun przewozu ponosi odpowiedzialność za uczniów przewożonych od chwili wejścia do autobusu, do chwili wyjścia z autobusu i przekazania dzieci pod opiekę placówki oświatowej. Natomiast w drodze powrotnej, od chwili wejścia ucznia do autobusu, do chwili opuszczenia autobusu szkolnego przez dziecko/ odebrania przez rodzica z przystanku w swojej miejscowości.
3. Opiekun przewozu współpracuje z dyrektorem oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do placówki oświatowej w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom
bezpieczeństwa.
4. Opiekun w trakcie wykonywania czynności związanych z opieką ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu a mianowicie:
1) prowadzi i sprawdza listy obecności uczniów dowożonych,
2) pilnuje ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w autobusie,
3) w trakcie wysiadania/wsiadania uczniów, opiekun otwiera drzwi pojazdu i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania/wsiadania,
4) informuje wychowawcę klasy o nieodpowiednim zachowaniu uczniów.
5) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów opiekun nie dopuszcza do ich
przewozu,
6) w przypadku trudnych warunków atmosferycznych, awarii lub wypadku niezwłocznie informuje o zdarzenia
pracownika Urzędu,
7) po opuszczenia autobusu przez uczniów opiekun dokonuje przeglądu pojazdu i w przypadku znalezienia przedmiotów pozostawionych przez uczniów (np. torba, odzież, telefon) powiadamia
o tym kierowcę i dyrektora placówki oświatowej.
5. Kierowca autobusu zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, poinformowania organizatora dowozu i dyrektora placówki oświatowej o zaistniałych niebezpiecznych sytuacjach.
6. W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego uczniów kierowca niezwłocznie zgłasza sytuację awarii do pracownika PKS, a ten do organizatora dowozu, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
7. Kierowca autobusu zobowiązany jest do zatrzymywania się w miejscach wyznaczonych/przystankach ustalonych przez organizatora przewozu. 

Regulamin wraz z załącznikami ⇒ zarządzenie oraz regulamin

Pliki do pobrania:

przewozy szkolne 2023-2024[35638].pdf
Format: pdf, 426.92 kB
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.